Lauterbach Financial Advisors, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
El Paso, TX
CIK
0001909828
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 66 152,364 DFAC, DFAT, DFAX, DFUV 13F-HR 5/8/2024 000108514624002325
Q4 2023 67 143,538 DFAC, DFAT, DFAX, DFUV 13F-HR 1/18/2024 000190982824000002
Q3 2023 60 127,323 DFAC, DFAT, DFAX, DFUV 13F-HR 10/30/2023 000190982823000005
Q2 2023 61 130,831 DFAC, DFAT, DFAX, DFUV 13F-HR 8/2/2023 000190982823000004
Q1 2023 60 123,759 DFAC, DFAT, DFAX, DFUV 13F-HR 5/1/2023 000190982823000003
Q4 2022 53 112,207 DFAC, DFAT, DFUV, DFAX 13F-HR 1/26/2023 000190982823000001
Q3 2022 49 98,177 DFAC, DFAT, DFAX, DFUV 13F-HR 10/28/2022 000190982822000005
Q2 2022 47 105,270 DFAC, DFAT, DFAX, DFUV 13F-HR 7/29/2022 000190982822000004
Q1 2022 50 110,003 DFAC, DFAT, DFAX, DFIV 13F-HR 5/11/2022 000190982822000003
Q4 2021 55 113,238 DFAC, DFAT, DFAX, DFIV 13F-HR 2/8/2022 000190982822000002