ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Plano, TX
CIK
0001814191
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 45 185,368 VXF, SCHF, VYM, IWB 13F-HR 1/17/2024 000175496024000040
Q3 2023 37 148,990 VXF, SCHF, VYM, IWB 13F-HR 10/10/2023 000175496023000266
Q2 2023 47 177,737 VXF, SCHF, VYM, IWB 13F-HR 7/14/2023 000175496023000192
Q1 2023 46 168,167 VXF, SCHF, VYM, IWB 13F-HR 4/13/2023 000175496023000094
Q4 2022 40 158,298 SCHF, VXF, VYM, GLD 13F-HR 1/19/2023 000175496023000032
Q3 2022 39 139,887 VXF, SCHF, VYM, GLD 13F-HR 10/24/2022 000175496022000274
Q2 2022 39 152,932 VXF, SCHF, TDTF, VYM 13F-HR 7/8/2022 000175496022000158
Q1 2022 41 175,849 VXF, SCHF, VYM, TDTF 13F-HR 4/12/2022 000175496022000085
Q4 2021 36 173,738 VXF, VYM, IWB, SCHF 13F-HR 1/31/2022 000175496022000047
Q3 2021 33 161,832 VXF, SCHF, IWB, VYM 13F-HR 10/12/2021 000175496021000177
Q2 2021 34 162,174 VXF, SCHF, IWB, VYM 13F-HR 7/20/2021 000175496021000116
Q1 2021 34 154,956 VXF, SCHF, VYM, IWB 13F-HR 4/8/2021 000175496021000048
Q4 2020 30 155,675 VXF, SCHF, VYM, IWB 13F-HR 2/3/2021 000175496021000032