All Season Financial Advisors, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Denver, CO
CIK
0001746810
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 99 120,710 JEPI, IVE, AVUV, PFF 13F-HR 4/17/2024 000174681024000003
Q4 2023 97 117,649 IVE, BRK-B, SCHZ, JEPI 13F-HR 1/23/2024 000174681024000002
Q3 2023 86 98,805 IVE, BRK-B, SCHZ, PDBC 13F-HR 10/23/2023 000174681023000007
Q2 2023 95 111,406 IVE, BRK-B, IEI, IJR 13F-HR 7/25/2023 000174681023000005
Q1 2023 109 110,447 IEI, IVE, LQD, IWM 13F-HR 4/17/2023 000174681023000004
Q4 2022 111 113,152 IVE, JNK, BND, PCY 13F-HR 2/1/2023 000174681023000002
Q3 2022 97 92,130 SHV, IJR, IVE, JNK 13F-HR 10/21/2022 000174681022000005
Q2 2022 115 116,946 IEF, IWF, IVE, PFF 13F-HR 7/18/2022 000174681022000004
Q1 2022 134 140,904 IVE, BRK-B, RSP, IVOL 13F-HR 4/29/2022 000174681022000003
Q4 2021 130 143,787 IVE, BRK-B, VNQ, IWS 13F-HR 1/25/2022 000174681022000002
Q3 2021 114 124,160 IVE, IWM, RSP, IWN 13F-HR 10/20/2021 000174681021000002
Q2 2021 122 139,476 BND, PDBC, EMB, BRK-B 13F-HR 7/21/2021 000174681021000001