Neumann Advisory Hong Kong Ltd

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Central, Hong Kong
CIK
0001727862
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 15 203,670 TSLA, TWLO, META, ELASTIC N.V. 13F-HR 4/11/2024 000172786224000002
Q4 2023 14 262,044 TSLA, TWLO, ELASTIC N.V., META 13F-HR 1/10/2024 000172786224000001
Q3 2023 14 248,537 TSLA, TWLO, ELASTIC N.V., META 13F-HR 10/11/2023 000172786223000021
Q2 2023 14 261,986 TSLA, TWLO, NVTS, ELASTIC N.V. 13F-HR 8/14/2023 000172786223000020
Q1 2023 14 228,160 TSLA, TWLO, ELASTIC N.V., NVTS 13F-HR 4/4/2023 000172786223000019
Q4 2022 14 162,613 TSLA, ELASTIC N.V., TWLO, XPEV RESTATEMENT 2/6/2023 000172786223000018
Q4 2022 14 162,613 TSLA, ELASTIC N.V., TWLO, XPEV RESTATEMENT 2/3/2023 000172786223000017
Q4 2022 14 162,613 TSLA, ELASTIC N.V., TWLO, XPEV RESTATEMENT 1/26/2023 000172786223000002
Q3 2022 16 285,188 TSLA, ELASTIC N.V., TWLO, XPEV RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000015
Q2 2022 16 304,288 TSLA, XPEV, ELASTIC N.V., TWLO RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000014
Q1 2022 16 452,417 TSLA, TWLO, ELASTIC N.V., XPEV RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000013
Q4 2021 16 578,266 TSLA, TWLO, ELASTIC N.V., XPEV RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000012
Q3 2021 14 561,068 TSLA, TWLO, ELASTIC N.V., API RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000011
Q2 2021 13 621,814 TWLO, TSLA, API, ELASTIC N.V. RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000010
Q1 2021 11 567,768 TSLA, TWLO, API, ELASTIC N.V. RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000009
Q4 2020 10 528,634 TSLA, TWLO, API, ELASTIC N.V. RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000008
Q3 2020 10 395,012 TWLO, TSLA, META, BABA 13F-HR 10/8/2020 000172786220000004
Q2 2020 10 301,416 TWLO, META, TSLA, BABA 13F-HR 7/9/2020 000172786220000003
Q1 2020 10 188,061 META, BABA, TWLO, TSLA 13F-HR 4/7/2020 000172786220000002
Q4 2019 11 198,457 META, BABA, TWLO, TSLA 13F-HR 1/7/2020 000172786220000001
Q3 2019 11 171,239 META, BABA, TWLO, WB RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000007
Q2 2019 10 180,545 META, BABA, TWLO, WB RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000006
Q1 2019 11 188,060 META, BABA, TWLO, WB RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000005
Q4 2018 12 144,146 META, BABA, TWLO, WB RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000004
Q3 2018 12 170,031 META, BABA, TWLO, WB RESTATEMENT 2/1/2023 000172786223000003
Q2 2018 11 185,557 META, BABA, WB, ATHM 13F-HR 7/12/2018 000172786218000002
Q1 2018 11 170,477 META, BABA, WB, ATHM 13F-HR 4/6/2018 000172786218000001
Q4 2017 11 150,090 META, BABA, WB, ATHM 13F-HR 1/24/2018 000108514618000199
Additional filings from Neumann Advisory Hong Kong Ltd that have since been restated