Shilanski & Associates, Inc.

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Anchorage, AK
CIK
0001722084
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 97 262,584 SPY, SCHB, FNDF, SPHD 13F-HR 1/9/2024 000175496024000010
Q3 2023 100 245,295 SPY, SCHB, FNDF, SPHD 13F-HR 11/13/2023 000175496023000338
Q2 2023 110 247,175 SPY, SCHB, SPHD, FNDF 13F-HR 7/28/2023 000175496023000229
Q1 2023 98 222,442 SPY, SCHB, FNDF, FTSM 13F-HR 5/11/2023 000175496023000160
Q4 2022 113 228,796 SPY, SCHB, SPHD, FTSM 13F-HR 1/30/2023 000175496023000053
Q3 2022 139 272,639 VONE, VTV, VOO, SPHQ 13F-HR 11/3/2022 000175496022000295
Q2 2022 107 213,899 SPY, SCHB, SPHD, FTSM 13F-HR 8/1/2022 000175496022000207
Q1 2022 123 238,364 SPY, SCHB, SPHD, FTSM 13F-HR 4/20/2022 000175496022000102
Q4 2021 115 234,804 SPY, SCHB, SPHD, FTSM 13F-HR 1/11/2022 000175496022000008
Q3 2021 114 215,247 SPY, SCHB, SPHD, FTSM 13F-HR 10/12/2021 000175496021000182
Q2 2021 112 210,789 SPY, SPHD, SCHB, FTSM 13F-HR 8/13/2021 000175496021000162
Q1 2021 106 187,412 SPY, SCHB, FTSM, SPHD 13F-HR 4/14/2021 000175496021000061
Q4 2020 95 164,707 AGG, SPY, SCHB, FTSM 13F-HR 2/3/2021 000175496021000031
Q3 2020 89 147,635 AGG, SPY, SPYG, RIO 13F-HR 11/12/2020 000175496020000083
Q2 2020 86 137,178 AGG, SPY, SPYG, MSFT 13F-HR 7/31/2020 000175496020000053
Q1 2020 80 99,713 SPY, JNK, MSFT, PG 13F-HR 4/14/2020 000175496020000023
Q4 2019 92 129,896 SPYG, SPY, JNK, MTUM 13F-HR 1/30/2020 000175496020000010
Q3 2019 87 123,832 SPYG, SPY, MSFT, PG 13F-HR 10/25/2019 000175496019000038
Q2 2019 91 123,447 SPYG, SPY, MSFT, RIO 13F-HR 8/5/2019 000175496019000026