Cruiser Capital Advisors, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Stamford, CT
CIK
0001713506
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 45 68,210 FTAI, AVD, APG, CRH 13F-HR 5/15/2024 000089706924001085
Q4 2023 47 64,771 AVD, EHAB, FTAI, APG 13F-HR 2/14/2024 000089706924000370
Q3 2023 53 73,112 EHAB, AVD, FTAI, ASH RESTATEMENT 11/20/2023 000089706923001625
Q2 2023 54 97,702 EHAB, AVD, ASH, FTAI 13F-HR 8/10/2023 000089706923001146
Q1 2023 70 114,293 EHAB, AVD, ASH, FTAI 13F-HR 5/15/2023 000101905623000249
Q4 2022 65 142,297 ASH, AVD, EHAB, INGR 13F-HR 2/14/2023 000101905623000151
Q3 2022 67 115,734 ASH, AVD, FTAI, NVEE 13F-HR 11/14/2022 000101905622000636
Q2 2022 70 123,398 ASH, AVD, FTAI, DD 13F-HR 8/15/2022 000101905622000562
Q1 2022 78 118,046 ASH, FTAI, DD, RILY 13F-HR 5/13/2022 000101905622000386
Q4 2021 94 142,568 ASH, FTAI, HMHC, RILY 13F-HR 2/14/2022 000101905622000188
Q3 2021 65 122,009 ASH, FTAI, HMHC, DD 13F-HR 11/15/2021 000101905621000593
Q2 2021 56 118,171 ASH, DD, VNTR, FTAI 13F-HR 8/16/2021 000101905621000473
Q1 2021 48 111,423 ASH, DD, VNTR, NVEE 13F-HR 5/17/2021 000101905621000305
Q4 2020 38 105,716 ASH, FTAI, DD, APG 13F-HR 2/16/2021 000101905621000125
Q3 2020 31 105,182 ASH, FTAI, APG, ADUS 13F-HR 11/16/2020 000101905620000575
Q2 2020 26 91,669 ASH, FTAI, APG, DD 13F-HR 8/14/2020 000101905620000478
Q1 2020 23 78,964 ASH, FTAI, ADUS, NVEE 13F-HR 5/15/2020 000101905620000349
Q4 2019 23 135,516 ASH, FTAI, ADUS, BGCP 13F-HR 2/14/2020 000101905620000152
Q3 2019 21 132,249 ASH, FTAI, BGCP, ADUS 13F-HR 11/14/2019 000101905619000648
Q2 2019 30 164,907 ASH, FTAI, NVEE, BGCP 13F-HR 8/14/2019 000101905619000484
Q1 2019 41 193,156 ASH, FTAI, DD, ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC. puts 13F-HR 5/15/2019 000101905619000298
Q4 2018 32 151,898 ASH, FTAI, DD, OEC 13F-HR 2/14/2019 000101905619000123
Q3 2018 45 195,394 ASH, FTAI, DD, BGCP 13F-HR 11/14/2018 000101905618001073
Q2 2018 35 207,187 SHLM, ASH, FTAI, DD 13F-HR 8/14/2018 000101905618000964
Q1 2018 34 156,101 SHLM, ASH, FTAI, DD 13F-HR 5/15/2018 000101905618000671
Q4 2017 33 129,314 SHLM, FTAI, ASH, DD 13F-HR 2/14/2018 000101905618000355
Additional filings from Cruiser Capital Advisors, LLC that have since been restated