TPG Financial Advisors, LLC

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q4 2023
Location
Portland, OR
CIK
0001706669
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q4 2023 58 196,307 JPIE, IGIB, SPYV, IEF 13F-HR 1/9/2024 000170666924000001
Q3 2023 54 193,447 IGIB, JPIE, IEF, SPYV 13F-HR 10/17/2023 000170666923000006
Q2 2023 49 190,855 IGIB, JPIE, IEF, SPYV 13F-HR 7/13/2023 000170666923000005
Q1 2023 47 183,039 IGIB, JPIE, SPSB, SPYV 13F-HR 4/4/2023 000170666923000004
Q4 2022 46 164,873 IGIB, JPIE, SPSB, SPYV 13F-HR 1/30/2023 000170666923000001
Q3 2022 45 162,859 JPIE, SPTS, SPSB, IGIB 13F-HR 10/11/2022 000170666922000015
Q2 2022 38 149,290 SPTS, IGIB, SPSB, SPYV RESTATEMENT 7/28/2022 000170666922000005
Q1 2022 38 165,335 SDY, SPTS, IGIB, SPYG RESTATEMENT 7/28/2022 000170666922000006
Q4 2021 37 163,326 IGIB, SPTS, SPYG, SPYV RESTATEMENT 7/28/2022 000170666922000007
Q3 2021 36 151,483 IGIB, SPTS, SPSB, SPYG RESTATEMENT 7/28/2022 000170666922000008
Q2 2021 36 142,473 IGIB, SPSB, SPYG, SPYV RESTATEMENT 7/28/2022 000170666922000009
Q1 2021 41 143,436 IGIB, SPSB, SPYV, SPYG RESTATEMENT 7/28/2022 000170666922000010
Q4 2020 37 134,663 IGIB, SPYG, SPYV, SPSB RESTATEMENT 7/28/2022 000170666922000011
Q3 2020 36 117,106 SPSB, IGIB, SPYV, SPYG RESTATEMENT 7/28/2022 000170666922000012
Q2 2020 36 111,547 SPSB, IGIB, BIL, SPYG RESTATEMENT 7/29/2022 000170666922000013
Q1 2020 43 100,838 BIL, SPSB, SPTS, SPYG RESTATEMENT 7/29/2022 000170666922000014
Q4 2019 48 121,340 BIL, SPSB, SPTS, SPYG 13F-HR 1/14/2020 000170666920000001
Q3 2019 45 111,089 BIL, SPSB, SPTS, SPYG 13F-HR 10/3/2019 000170666919000010
Q2 2019 40 109,247 BIL, SPSB, SPTS, SPYG 13F-HR 7/8/2019 000170666919000009
Q1 2019 37 103,497 BIL, SPSB, SPYG, SPYV 13F-HR 4/3/2019 000170666919000008
Q4 2018 37 92,148 SPSB, SPTS, BIL, SPIB 13F-HR 2/5/2019 000170666919000006
Additional filings from TPG Financial Advisors, LLC that have since been restated