BEACON FINANCIAL GROUP

13F Portfolio Filings

Most recent 13F
Q1 2024
Location
Dallas, TX
CIK
0001591379
All SEC filings
View on sec.gov
Holdings Value
Quarter Holdings Value ($000) Top Holdings Form Type Date Filed Filing ID
Q1 2024 318 871,616 DGRW, VYM, IVV, BIL 13F-HR 5/7/2024 000159137924000004
Q4 2023 311 819,952 DGRW, VYM, BIL, TFLO 13F-HR 2/23/2024 000159137924000002
Q3 2023 235 704,539 DGRW, FLOT, VYM, BIL 13F-HR 10/16/2023 000159137923000004
Q2 2023 227 737,497 DGRW, VYM, BIL, FLOT 13F-HR 7/20/2023 000159137923000003
Q1 2023 222 716,569 DGRW, VYM, BIL, FLOT 13F-HR 4/14/2023 000159137923000002
Q4 2022 231 732,660 DGRW, VYM, BIL, FLOT 13F-HR 1/19/2023 000159137923000001
Q3 2022 229 643,300 DGRW, VYM, FTSL, BIL 13F-HR 10/13/2022 000159137922000004
Q2 2022 224 672,072 DGRW, FTSL, VYM, VCSH 13F-HR 7/19/2022 000159137922000003
Q1 2022 233 750,534 DGRW, FTSL, VYM, EPS 13F-HR 4/8/2022 000159137922000002
Q4 2021 229 769,131 DGRW, EPS, FTSL, VYM 13F-HR 1/7/2022 000159137922000001
Q3 2021 226 745,214 FTSL, DGRW, EPS, VYM 13F-HR 10/13/2021 000159137921000007
Q2 2021 213 706,095 EPS, DGRW, FTSL, VYM 13F-HR 7/26/2021 000159137921000004
Q1 2021 205 638,757 EPS, DGRW, FTSL, HYLS 13F-HR 8/16/2021 000159137921000006
Q4 2020 205 638,757 EPS, DGRW, HYLS, VCSH 13F-HR 1/15/2021 000159137921000001
Q3 2020 188 558,990 EPS, DGRW, VCSH, HYLS 13F-HR 10/13/2020 000159137920000005
Q2 2020 182 518,752 DGRW, EPS, VCSH, FPE 13F-HR 8/5/2020 000159137920000004
Q1 2020 170 454,646 DGRW, VCSH, FPE, HYLS RESTATEMENT 6/29/2020 000159137920000003
Q4 2019 187 797,815 BIL, DGRW, FPE, FDL 13F-HR 1/17/2020 000159137920000001
Q3 2019 185 586,968 DGRW, BIL, FPE, VCSH 13F-HR 10/15/2019 000159137919000004
Q2 2019 186 586,182 DGRW, FPE, VCSH, BIL 13F-HR 7/15/2019 000159137919000003
Q1 2019 169 610,874 EMLP, DGRW, BIL, FPE 13F-HR 4/18/2019 000159137919000002
Q4 2018 173 533,191 DGRW, BIL, VCSH, HYLS 13F-HR 1/16/2019 000159137919000001
Q3 2018 180 592,545 DGRW, EUDG, FPE, VCSH 13F-HR 10/10/2018 000159137918000005
Q2 2018 187 591,663 DGRW, EUDG, FPE, VCSH 13F-HR 7/11/2018 000159137918000004
Q1 2018 208 586,445 DGRW, EUDG, FPE, VCSH 13F-HR 4/6/2018 000159137918000003
Q4 2017 178 574,219 FLOT, FPE, XOM, VIG RESTATEMENT 1/3/2018 000159137918000002
Q3 2017 176 554,056 FLOT, FPE, VCSH, VIG 13F-HR 10/3/2017 000159137917000004
Q2 2017 179 526,891 FPE, VIG, XOM, WFC 13F-HR 6/30/2017 000159137917000003
Q1 2017 177 523,312 FPE, VIG, PM, BSV 13F-HR 4/3/2017 000159137917000002
Q4 2016 176 491,558 FPE, VIG, PM, WFC 13F-HR 1/5/2017 000159137917000001
Q3 2016 182 475,715 FPE, VIG, PM, DOL 13F-HR 10/3/2016 000159137916000008
Q2 2016 172 458,018 PFF, PM, VIG, DOL 13F-HR 7/12/2016 000159137916000007
Q1 2016 169 462,786 PFF, DOL, PM, VIG 13F-HR 4/1/2016 000159137916000006
Q4 2015 169 434,924 DOL, PFF, FDL, PM 13F-HR 1/4/2016 000159137916000005
Q3 2015 162 408,778 DOL, PFF, FDL, PM 13F-HR 10/2/2015 000159137915000004
Q2 2015 169 460,863 FDL, DOL, SJNK, PFF 13F-HR 7/1/2015 000159137915000003
Q1 2015 167 450,782 FDL, DOL, SJNK, PFF 13F-HR 4/2/2015 000159137915000002
Q4 2014 186 482,258 FDL, DOL, PM, JNK 13F-HR 1/15/2015 000159137915000001
Q3 2014 192 461,241 FDL, DOL, DEM, IJH 13F-HR 10/2/2014 000159137914000004
Q2 2014 157 452,403 FDL, DOL, DEM, IVV 13F-HR 7/8/2014 000159137914000003
Q1 2014 166 486,324 IVV, IWM, FDL, DOL 13F-HR 4/23/2014 000159137914000002
Q4 2013 179 519,746 IJH, IVV, FDL, MVV 13F-HR 2/10/2014 000159137914000001
Additional filings from Beacon Financial Group that have since been restated